Habarlar

 • Pekin Orient Germaniýada sim we kabel üçin 1-nji söwda ýarmarkasyna gatnaşdy

  Pekin Orient Germaniýada sim we kabel üçin 1-nji söwda ýarmarkasyna gatnaşdy

  BEJING ORIENT PENGSHENG TECH CO., LTD“Wire 2024” sergisine gatnaşdy.2024-nji ýylyň 15-19-njy aprelinde Germaniýanyň Messe Dusseldorf şäherinde meýilleşdirilen bu çäre sim öndürmek we şuňa meňzeş tehnologiýalar boýunça hünärmenler üçin hökman gatnaşmalydy.Biz B53 stendiniň 15-nji zalynda bolduk....
  Koprak oka
 • ZL250-17 / TH3000A / WS630-2 Aralyk çyzgy çyzygy

  ZL250-17 / TH3000A / WS630-2 Aralyk çyzgy çyzygy

  ZL250-17 Aralyk sim çyzgy enjamy, howpsuz işleýändigine göz ýetirmek üçin dolandyryş panelinde gyssagly duralga bilen doly suwaryş ulgamyny kabul edýär.çyzgy konusynyň tekeri, kapstanlar volfram karbidi bilen bejerilýär.Çyzgy hereketlendirijisi AC geçirijisi bilen dolandyrylýar.Hereket edýän güýç ...
  Koprak oka
 • 6000 tonna Kislorodsyz mis çybyk çyzygy üçin ýokary guýma maşyn

  6000 tonna Kislorodsyz mis çybyk çyzygy üçin ýokary guýma maşyn

  Bu “Up-casting” üznüksiz guýma ulgamy ýylda 6000 tonna kuwwatly we uzyn kislorodsyz mis çybyk öndürmek üçin ulanylýar.Bu ulgam ýokary hilli önüm, pes maýa goýum, aňsat işlemek, az çykdajy, önümçilik göwrümini üýtgetmekde çeýe we hapalanma ýok ...
  Koprak oka
 • Upokarky üznüksiz guýma maşynlary üçin ätiýaçlyk şaýlary (Up guýma maşyn)

  Upokarky üznüksiz guýma maşynlary üçin ätiýaçlyk şaýlary (Up guýma maşyn)

  “Up Casting” ulgamy esasan sim we kabel pudaklary üçin ýokary hilli kislorodsyz mis çybyk öndürmek üçin ulanylýar.Käbir ýörite dizaýn bilen dürli programmalar üçin mis erginlerini ýa-da turbalar we awtobus zolagy ýaly käbir profilleri ýasamaga ukyply.Ulgam bulaşyklyk bilen ...
  Koprak oka
 • Rod döwmek maşynymyzyň ösen dizaýny.

  Rod döwmek maşynymyzyň ösen dizaýny.

  Biziň kompaniýamyz Pekin Orient PengSheng Tech.Co., Ltd 2012-nji ýylda döredildi. Biz mis we alýuminiý sim çyzgy maşynlary, şol sanda çybyk döwüji maşyn, köp simli çyzuw maşynlary, aralyk çyzgy maşynlary we inçe çyzgy maşynlary we ş.m. ýöriteleşdirilen üpjünçi.
  Koprak oka
 • Kislorodsyz mis çybyk öndürmek üçin ýokaryk üznüksiz guýma maşyn

  Kislorodsyz mis çybyk öndürmek üçin ýokaryk üznüksiz guýma maşyn

  Kislorodsyz mis çybyk öndürmek üçin “Upcast” tehnologiýasy hökmünde bellidir.Dizaýn we işlemek boýunça 20 ýyldan gowrak tejribe toplap, ýokaryk üznüksiz guýma maşynymyz aňsatlyk bilen gurlup we işledilip bilner.Enjamdan ýokary hilli mis çybyk öndürilip bilner.Flexibl bar ...
  Koprak oka
 • Mis turbany öndürmek üçin ýokaryk üznüksiz guýma ulgamy

  Mis turbany öndürmek üçin ýokaryk üznüksiz guýma ulgamy

  Upokarky üznüksiz guýma ulgamy (Upcast tehnologiýasy diýlip atlandyrylýar) esasan sim we kabel pudaklary üçin ýokary hilli kislorodsyz mis çybyk öndürmek üçin ulanylýar.Käbir ýörite dizaýn bilen dürli programmalar üçin mis erginlerini ýa-da turbalar we awtobus zolagy ýaly käbir profilleri ýasamaga ukyply.Biziň ...
  Koprak oka
 • Sim ekstruziýa maşynynyň ulanylyş we iş açarlary bilen tanyşlyk

  Sim ekstruziýa maşynynyň ulanylyş we iş açarlary bilen tanyşlyk

  Simli ekstruziýa maşyn önüminiň ulanylyş gerimi: Indi gurluşykda, demirbeton gurluşygynda, beýik gatly binada, adaty ýollarda, awtoulag ýollarynda, adaty demir ýollarda, ýokary tizlikli demirýollarda, tunellerde, köprülerde, howa menzilinde ...
  Koprak oka
 • Sim we turba 2022

  Sim we turba 2022

  50-den gowrak ýurtdan 1822 sergi 2022-nji ýylyň 20-25-nji iýuny aralygynda Düsseldorf şäherine 93,000 inedördül metr sergi meýdançasynda öz pudaklaryndan tehnologiýa aýratynlyklaryny hödürlemek üçin geldi.“Düsseldorf bu agyr pudaklaryň boljak ýeri bolar we şeýle bolar.Esasanam ...
  Koprak oka
 • sim we Tube Günorta-Gündogar Aziýa 2022-nji ýylyň 5-7-nji oktýabryna geçmek üçin

  sim we Tube Günorta-Gündogar Aziýa 2022-nji ýylyň 5-7-nji oktýabryna geçmek üçin

  Sim we Tube Günorta-Gündogar Aziýanyň 14-nji we 13-nji neşirleri 2022-nji ýylyň soňky bölegine geçer, iki bilelikdäki söwda ýarmarkasy 2022-nji ýylyň 5-7-nji oktýabry aralygynda Bangkokyň BITEC şäherinde geçiriler.Geljek ýylyň fewral aýynda öň yglan edilen senelerden bu ädim, dowam edýän gadaganlygy göz öňünde tutup paýhasly ...
  Koprak oka
 • Merkezi Aziýada “Servo” sürýän mis çybyk çyzgysy.

  Merkezi Aziýada “Servo” sürýän mis çybyk çyzgysy.

  Merkezi Aziýadaky köne müşderimiz, 2021-nji ýylyň ahyrynda önümçiligiň giňelmegine bolan isleg sebäpli täze mis döwüji çyzgy enjamyny satyn almalydy. Aýry-aýry serw hereketlendirijileri bilen hasany döwmek çyzgy maşynymyzyň artykmaçlyklary sebäpli, FDJ450- 13 / TH5000 / WS6 ...
  Koprak oka
 • Wire® Düsseldorf 2022-nji ýylyň iýunyna geçýär.

  Wire® Düsseldorf 2022-nji ýylyň iýunyna geçýär.

  Messe Düsseldorf sim we Tube görkezişleriniň 2022-nji ýylyň 24-nji iýunyna çenli yza süýşüriljekdigini habar berdi. Aslynda maý aýynda meýilleşdirilýän Messe Düsseldorf örän dinamiki ýokanç nagyşlary we çalt ýaýramagy sebäpli tomaşalary göçürmek kararyna geldi. ...
  Koprak oka