Upokarky üznüksiz guýma maşynlary üçin ätiýaçlyk şaýlary (Up guýma maşyn)

31

“Up Casting” ulgamy esasan sim we kabel pudaklary üçin ýokary hilli kislorodsyz mis çybyk öndürmek üçin ulanylýar.Käbir ýörite dizaýn bilen dürli programmalar üçin mis erginlerini ýa-da turbalar we awtobus zolagy ýaly käbir profilleri ýasamaga ukyply.

Ulgam ýokary hilli önüm, pes maýa goýum, aňsat işlemek, az çykdajy, önümçilik göwrümini üýtgetmekde çeýe we daşky gurşawa hapalanma häsiýetleri bilen.

“Up-casting” maşyn setirinden başga, guýma maşyn üçin ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün edýäris.Mysal üçin, guýma grafit ölýär, grafitden gorag käsesi, kristalizator we peç täzeden gurmak materiallary we ş.m.

1. Döküm grafiti ölýär, grafit gorag käsesi, Döküm maşyny üçin kristalizator

Mis hasasy kristalizator tarapyndan sowadylýar we guýulýar .Gastit grafit ölü, mis suwuklygyny başda guýmak üçin peje salynýar.Grafitden goramak käsesi kristalizatory goramak üçin ulanylýar.Gowy hilli ölýär we gorag käsesi mis çybygyň hili üçin gowy bolar, ölmek we gorag käsesini sarp etmek üçin çykdajylary azaldar.

Kristalizator, peçiň üstündäki guýma maşynyň çarçuwasyna berkidildi.“Servomotor” hereketlendiriji ulgamy bilen, guýlan önümler sowadyjylaryň üsti bilen ýokaryk çekilýär.Sowadylandan soň gaty önüm goşa rulonlara ýa-da iň soňky rulonlara ýa-da uzynlyk önümine eýe boljak uzyn maşyna ugrukdyrylýar.Dürli ululykdaky kristalizator üýtgedilenden soň, enjam dürli ululykdaky mis çybygyny öndürip biler.

2. Ojak täzeden gurulýan materiallar

Erän kanallar bilen gurlan kerpiç we gum, peç dürli eriş kuwwaty bilen gyzdyrylýar.Eredilen misiň gözegçilik edilýän temperatura aralygynda saklanmagy üçin ýylylyk güýji el bilen ýa-da awtomatiki düzedilip bilner.Heatingyladyş ýörelgesiniň özi we peçiň optimallaşdyrylan dizaýny maksimum mümkinçilik berýär.güýji ulanmak we iň ýokary netijelilik.Ojak üçin kerpiç, gum we beýleki gurluşyk materiallary bilen üpjün edýäris.

“Up Casting Machine” üçin ätiýaçlyk şaýlarymyzy üpjün etmek

32

Demir ýadro

33

Induksiýa rulony

34

Sowuk suw kurtkasy

35

Birleşme kanaly

36

Şekilli kerpiç

37

Temperatureeňil temperaturany saklaýan kerpiç

38

Kristalizator gurnama

39

Kristalizator gurnama

40

Kristalizatoryň suw turbasy

42

Çalt bogun

43

Grafit ölýär

44

Grafit gorag gaby we astar

45

Asbest rezin ýorgan

46

Nano izolýasiýa tagtasy

47

Cr süýümli ýorgan


Iş wagty: 01-2022-nji dekabry