ZL250-17 / TH3000A / WS630-2 Aralyk çyzgy çyzygy

ZL250-17 Aralyk sim çyzgy enjamy, howpsuz işleýändigine göz ýetirmek üçin dolandyryş panelinde gyssagly duralga bilen doly suwaryş ulgamyny kabul edýär.çyzgy konusynyň tekeri, kapstanlar volfram karbidi bilen bejerilýär.Dr (1)

ZL250-17 Aralyk sim çyzgy enjamy, howpsuz işleýändigine göz ýetirmek üçin dolandyryş panelinde gyssagly duralga bilen doly suwaryş ulgamyny kabul edýär.çyzgy konusynyň tekeri, kapstanlar volfram karbidi bilen bejerilýär.Çyzgy hereketlendirijisi AC geçirijisi bilen dolandyrylýar.Çyzgy motoryndan dişli korpusa geçýän hereket güýji deprek tigirinde we kapstanda işlär.Dişli guty ýokary tizlikli we pes tizlik bilen sazlanýar.Inçe diametrli simler (0,4 ~ 0.9 ㎜), has uly diametrli simler üçin pes tizlik (0,9 mm-den ýokary) öndürilende ýokary tizlik kabul ediler. Dişli korpus we motor bazasy demir guýmakdan ýasalýar.Inçe polishing bilen bejerilen dişli ýokary takyklygy kepillendirýär.
Dişli gutyda aýlanýan nasos ýaglamak we sowatmak işlerini ýerine ýetirer.Basyş röli dişli gutyny gorar we basyş ýeterlik bolmadyk ýagdaýynda ýokary tizligini saklar.Sowadyjy material suwuklyk çekýär. Ulanyjy çyzgy suwuklygynyň aýlanmagyna we süzülmegine göz ýetirmek üçin suw howuzuny ýa-da süzgüç taýýarlamaly. Sowadyjy ulgam ýylylyk çalşyjy we sowadyjy sütün bilen taýýarlanmalydyr.

TH3000A gorizontal anneler, ýumşak sim ýasamak üçin iň ýokary gönüden-göni 3000amp üpjün edip biler.Japanaponiýadan alnan asyl NSK podşipnikini, nikel garyndysy garyndy halkasyny, RSDA annealing DC Annealing kontrolleýjisini we gollanma kasnalaryny keramiki örtük bilen bejerýäris;

ZL250-17 Aralyk sim çyzgy enjamy, howpsuz işleýändigine göz ýetirmek üçin dolandyryş panelinde gyssagly duralga bilen doly suwaryş ulgamyny kabul edýär.çyzgy konusynyň tekeri, kapstanlar volfram karbidi bilen bejerilýär.

WS630-2 awtomatiki goşa spoler, awtomatiki makara çalşygy funksiýasy bolan goşa spolerdir.PND500 we PND630 diskini ulanmak üçin amatly. Bir çarşak simlerden doly ýa-da sazlama uzynlygyna ýetende, sim awtomatiki usulda beýleki makara geçer.Amalda rulony üýtgetmek üçin durmak hökman däl.Specialörite ulaldylan pnewmatik oturdylan tormoz enjamy, ulaldylan tormoz diski we uly tormoz momenti bilen kabul edilýär.Easyeňil işlemek we synlamak üçin işleýiş ýerinde ýapgyt armatura howpsuzlygy duralgasyny sazlamak üçin penjire goýulýar.

ZL250-17 Aralyk sim çyzgy enjamy, howpsuz işleýändigine göz ýetirmek üçin dolandyryş panelinde gyssagly duralga bilen doly suwaryş ulgamyny kabul edýär.çyzgy konusynyň tekeri, kapstanlar volfram karbidi bilen bejerilýär.(4) ZL250-17 Aralyk sim çyzgy enjamy, howpsuz işleýändigine göz ýetirmek üçin dolandyryş panelinde gyssagly duralga bilen doly suwaryş ulgamyny kabul edýär.çyzgy konusynyň tekeri, kapstanlar volfram karbidi bilen bejerilýär.(3)


Iş wagty: 20-2022-nji dekabry