Rod döwmek maşynymyzyň ösen dizaýny.

26

Biziň kompaniýamyz Pekin Orient PengSheng Tech.Co., Ltd 2012-nji ýylda döredildi. Biz mis we alýuminiý sim çyzgy maşynlary, hasany döwmek maşyny, köp simli çyzuw maşynlary, aralyk çyzgy maşynlary we nepis çyzgy maşynlary we ş.m. ýöriteleşdirilen üpjünçi. Biz ýokary derejeli çyzgy bilen üpjün etmegi maksat edinýäris müşderiler üçin maşynlar.10 ýyllyk ösüş bilen köp gymmatly müşderilerden kabul etdik.Müşderilerimiz Japanaponiýa, Koreýa, Russiýa, Peru, Hindistan, Taýland, Wýetnam, Malaýziýa, Indoneziýa, Braziliýa, Müsür, Nigeriýa we Keniýa ýaly 30-dan gowrak ýurtda ýerleşýär.

27

Çybyk döwüji maşyn biziň möhüm önümimizdir we dünýä bazarynda olar bilen gowy öndürijiligimiz bar.Öňdebaryjy dizaýn we hasany döwmek maşynymyzyň ýokary hilli bolmagy bazarda bäsdeşlik edýär.

1. “Siemens” halkara markasyny motor, hereketlendiriji, PLC üçin ulanýarys.
2. NSK podşipniklerini ähli maşynlar üçin ulanýarys.
3. Diş gutusy bilen çyzgy kapstan gutusynyň arasynda mehaniki möhür gurluşyk dizaýnyny ulanýarys.

Singleeke simli çybyk döwüji maşynymyzyň çyzgy kapstan gutusy we dişli gutusy aýryldy.Çyzgy kapstan gutusy bilen dişli gutynyň arasynda 50mm boşluk bar. 50mm aralyk üçin ýokarsynda we gapdalynda örtük plastinka bar.Bu boşlukda tozanyň ýa-da daşarky zatlaryň ýygnanmagynyň öňüni almakdyr.

50mm boşlugyň dizaýnyndan başga, ýeke simli çybyk döwmek maşynymyz güýçlendirilen möhüri, zyňyjy halkany we beýleki dizaýnlary hem ulanýar.Çyzgy kapstan gutusynyň çalgy ýagyndan we dişli gutynyň ýagynyň gowy täsir bilen garylmagyndan gaça durup bilerler.

28

29

4. Anneler üçin içki tanky we ýylylyk çalşyjyny kabul edýäris.

Annelerimiziň düýbünde içerki çalgy tanky bar.Tank kuboiddir.Bu tank ýylylyk çalşyjy bilen birleşer, nasos sowatmak üçin tankdan çalgy çalýar.Sowadylandan soň, çalgy ýagy gaýtadan işleýjä gaýdyp geler.bu dizaýna esaslanyp, goşmaça ýaglaýjy howuz bilen enjamlaşdyrmagyň zerurlygy ýok.Ulanmak üçin amatly.

30


Iş wagty: 01-2022-nji dekabry