Sorag-jogap

Bahalaryňyz näme?

Bahalarymyz önümiň we beýleki bazar faktorlarynyň talaplaryna tabyn.Hünärmen maslahatymyzy bereris we has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz bilen habarlaşandan soň size resmi teklip ibereris.

Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, önüm şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

TT tarapyndan 30% öňünden goýum, 70% balansy yzyna gaýtaryp bolmajak L / C ýa-da TT B / L nusgasyna garşy goýum.

Önüm kepilligi näme?

Biziň kepillik möhletimiz, maşyn işe başlanyndan 12 aý. Kepillik öz içine almaýar.Alyjynyň döreden kemçilikleri we şowsuzlyklary.Sarp ediş harytlary we gowşak bölekler.

Kompaniýaňyz haýsy hyzmatlary hödürleýär?

Satuwdan öňki hyzmat
* Kwatasiýa we in engineeringenerçilik maslahat beriş goldawy.
* Zawod desgamyzy we müşderiniň işleýiş barlagyny görüň

Satuwdan soňky hyzmat
* Enjamy nädip gurmalydygyny öwretmek, enjamy nädip ulanmalydygyny öwretmek.
* Daşary ýurtlarda hyzmat tehnikasyna elýeterli inersenerler.

Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

Hawa, elmydama ýokary hilli eksport gaplamalaryny ulanýarys.

Gowşuryş wagtyňyz näçe?

Adatça 2-3 aý bolýar, önüme we mukdara görä.Teklipde goşmaça maglumatlary ibereris.

Siziň artykmaçlyklaryňyz näme?

* Qualityokary hilli we ýetişen önümler
* 10 ýyldan gowrak hünär tejribesi
* Hünär we wagtynda hyzmat