6000 tonna Kislorodsyz mis çybyk çyzygy üçin ýokary guýma maşyn

6000 tonna ýokary guýma maşyn f1

Bu “Up-casting” üznüksiz guýma ulgamy ýylda 6000 tonna kuwwatly we uzyn kislorodsyz mis çybyk öndürmek üçin ulanylýar.Bu ulgam ýokary hilli önüm, pes maýa goýum, aňsat işlemek, az çykdajy, önümçilik göwrümini üýtgetmekde çeýe we daşky gurşawa hapalanma häsiýetleri bilen.

Ulgam katodyň ähli bölegini induksiýa peji bilen suwuklyga eredýär.Kömür bilen örtülen mis ergini 1150 ℃ ± 10 to çenli gözegçilik edilýär we üznüksiz guýma maşynynyň doňduryjy tarapyndan çalt kristallaşdyrylýar.Soňra ýol görkezijisiniň, gaplaýyş enjamynyň çarçuwasyndan geçýän we goşa kelleli ýel enjamy tarapyndan alynýan kislorodsyz mis çybygyny alyp bileris.

Induksiýa peji peç korpusyndan, peç çarçuwasyndan we induktordan ybarat.Peç korpusynyň daşy polat gurluş, içi bolsa palçykdan ýasalan kerpiçden we kwars çägesinden ybarat.Ojak çarçuwasynyň işi tutuş peje goldaw berýär.Ojak aýak nurbaty bilen berkidilýär.Induktor rulondan, suw kurtkasyndan, demir ýadrosyndan, mis halkadan durýar. Elektrik zynjyry gurlansoň, mis katod elektromagnit induksiýa arkaly suwuklyga ereýär.

6000 tonna ýokary guýma maşyn f2

Üznüksiz guýma enjamy, guýma ulgamynyň esasy bölegi.Çyzuw mehanizmi AC servo hereketlendirijisinden, çyzgy rolikleriniň toparlaryndan we ş.m.Çyzgy rolikleri bilen üznüksiz mis çybygyny çyzyp biler. Kristalizatorlarda suwy üpjün etmek üçin ýörite suw ulgamy bar, ýylylyk çalşygy arkaly mis suwuklygyny mis çybygyna sowadyp biler.

6000 tonna upokarky guýma maşyn f3

Iki kelleli ýel maşyn, indiki amalda ulanmak üçin rulon üçin mis çybygyny almak üçin ulanylýar.Iki kelleli ýel maşyn çyzgy roliklerinden, aýlanýan şassiden we zaýalanýan enjamdan we ş.m.Her goşa kelleli ýel enjamy iki sany mis çybygyny alyp biler.

6000 tonna upokarky guýma maşyn f4


Iş wagty: 20-2022-nji dekabry