Polat sim çyzýan maşyn-kömekçi maşynlar

Gysga düşündiriş:

Polat sim çyzgysynda ulanylýan dürli kömekçi maşynlary üpjün edip bilerdik.Has ýokary çyzgy netijeliligini we has ýokary hilli simleri öndürmek üçin simiň üstündäki oksid gatlagyny aýyrmak gaty möhümdir, dürli polat simlere laýyk gelýän mehaniki görnüşi we himiki görnüşli ýerüsti arassalaýyş ulgamy bar.Şeýle hem, sim çyzmak prosesinde zerur görkeziji maşynlar we düwme kebşirleýiş maşynlary bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tölegler

Gidrawlik dik töleg: Iki gezek dik gidrawlik çybyk, ýüklenen sim üçin aňsat we üznüksiz sim bezemäge ukyply.

Kömekçi maşynlar

Gorizontal töleg: highokary we pes uglerod polat simlerine laýyk gelýän iki iş baldagy bilen ýönekeý töleg.Üznüksiz sim taýajygynyň bezelmegini amala aşyrýan iki sany rulon ýükläp biler.

Kömekçi maşynlar
Kömekçi maşynlar

Headokarky töleg: Sim rulonlary üçin passiw görnüşli töleg we simleriň bozulmazlygy üçin ýol görkeziji rolikler bilen enjamlaşdyrylan.

Kömekçi maşynlar
Kömekçi maşynlar
Kömekçi maşynlar

Gap-gaç tölegi: Durnukly simleri bezemek üçin pnewmatik spool bilen motorly töleg.

Kömekçi maşynlar

Sim öňünden enjamlar

Sim çeňňegi suwa batmazdan ozal arassalanmalydyr.Pes uglerod simli çybyk üçin, ýerüsti arassalamak üçin ýeterlik boljak peseldiji we çotga maşynyny patentledik.Carbonokary uglerod simli çybyk üçin hasanyň üstüni netijeli arassalamak üçin ýakymsyz duzlama çyzygymyz bar.Öňünden taýýarlaýyş enjamlarynyň hemmesini çyzgy maşynyna gabat getirip ýa-da aýratyn ulanyp bolýar.

Elýeterli görnüşler

Rolik düşüriji we çotga maşyn:

Rolik düşüriji we çotga maşyn:
Rolik düşüriji we çotga maşyn:
Rolik düşüriji we çotga maşyn:

Gum guşagy

Rolik düşüriji we çotga maşyn:
Rolik düşüriji we çotga maşyn:
Rolik düşüriji we çotga maşyn:
Rolik düşüriji we çotga maşyn:

Ajaýyp duzlama çyzygy

Ajaýyp duzlama çyzygy
Ajaýyp duzlama çyzygy

Upüklemeler

Coiler: Dürli ululykdaky simler üçin ölü blok bloklarynyň toplumyny hödürläp bileris.Oturgyçlarymyz berk gurluş we ýokary iş tizligi hökmünde bezelendir.Mundan başga-da, müşderiniň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin agram rulonlaryny tutmak üçin aýlanýan stolumyz bar.Sim çyzmak prosesinde çyzgy öli blokdan peýdalanmagyň peýdasy, sim çyzýan maşynda bir bloky ýok etmekdir.Carbonokary uglerod polat simleri örtmek üçin, rulon öl we kapstan bilen üpjün edilýär we öz sowadyş ulgamy bilen enjamlaşdyrylýar.

1.4.3 Alma enjamlary: Dürli ululykdaky simler üçin öli blok rulonlarynyň toplumyny hödürläp bileris.Oturgyçlarymyz berk gurluş we ýokary iş tizligi hökmünde bezelendir.Mundan başga-da, müşderiniň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin agram rulonlaryny tutmak üçin aýlanýan stolumyz bar.Sim çyzmak prosesinde çyzgy öli blokdan peýdalanmagyň peýdasy, sim çyzýan maşynda bir bloky ýok etmekdir.Carbonokary uglerod polat simleri örtmek üçin, rulon öl we kapstan bilen üpjün edilýär we öz sowadyş ulgamy bilen enjamlaşdyrylýar.
Kebşirleýji:

Spooler: Taşlaýjylar polat sim çyzýan maşynlar bilen bilelikde işleýärler we gaty talonlara çekilen simleri almak üçin ulanylýar.Dürli çekilen sim ululygy üçin köp sanly gyryjylary hödürleýäris.Taşlaýjy aýratyn hereketlendiriji bilen hereket edýär we iş tizligi çyzgy enjamy bilen sinhronlanyp bilner

Beýleki maşynlar

Kebşirleýji:
Sim Simler üçin ýokary gysyjy güýç
Aut Awtomatiki kebşirlemek we dykyzlamak prosesi üçin dolandyrylýan mikro kompýuter
The Eňekleriň aralygyny aňsat sazlamak
Gr Öwürmek we kesmek funksiýalary bilen
Both Iki model üçin hem birikdiriji enjamlar bar

Kebşirleýji:
Kebşirleýji:
Kömekçi maşynlar
Kömekçi maşynlar

Sim görkezijisi:
A Çyzyk çyzygynyň içinde sim çybygyny öňünden iýmitlendirmek üçin enjamy çekiň
Long Uzak iş ömri bilen gatylaşdyrylan rolikler
Easier Has aňsat işlemek üçin hereketli maşyn korpusy
Rol Rolikler üçin hereketlendiriji güýçli motor


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Portal dizaýnynda ýekeje gyryjy

   Portal dizaýnynda ýekeje gyryjy

   Önümçilik • Ykjam simli sargy bilen ýokary ýük göterijilik ukyby • goşmaça talon gerek däl, çykdajylary tygşytlamak • dürli gorag şowsuzlygyň ýüze çykmagyny we tehniki hyzmatyny peseldýär WS1000 Max.tizlik [m / sek] 30 Giriş Ø diapazony [mm] 2.35-3.5 Maks.flanes dia(mm) 1000 Maks.spool kuwwaty (kg) 2000 Esasy hereketlendiriji kuwwaty (kw) 45 Maşynyň ululygy (L * W * H) (m) 2,6 * 1,9 * 1.7 Agramy (kg) Takmynan6000 Geçiş usuly Motoryň aýlanýan ugry bilen dolandyrylýan top nurbat ugry Tormoz görnüşi Hy. ..

  • Üznüksiz ekstruziýa enjamlary

   Üznüksiz ekstruziýa enjamlary

   Üstünlikleri 1, sürtülme güýji we ýokary temperatura bilen iýmitlendiriji çybygyň plastiki deformasiýasy, önümiň ajaýyp öndürijiligi we ýokary ölçegli takyklygy bilen ahyrky önümleri üpjün etmek üçin hasanyň içindäki kemçilikleri doly ýok edýär.2, ne gyzdyrmak, ne-de gyzdyrmak, pes energiýa sarp etmek bilen ekstruziýa prosesi arkaly gazanylan gowy hilli önümler.3, bilen ...

  • Ykjam dizaýn dinamiki ýeke gyryjy

   Ykjam dizaýn dinamiki ýeke gyryjy

   Önümçilik • Operator üçin dostlukly ýüklemek, ýüklemezlik we götermek üçin goşa howa silindri.Netijelilik • ýeke simli we köpugurly bukja, çeýe amaly üçin amatly.• dürli gorag şowsuzlygyň ýüze çykmagyny we tehniki hyzmatyny azaldýar.WS630 WS800 Maks ýazyň.tizlik [m / sek] 30 30 Giriş Ø diapazony [mm] 0.4-3.5 0.4-3.5 Maks.flanes dia(mm) 630 800 Min barrel dia.(mm) 280 280 Min.(mm) 56 56 Motor güýji (kw) 15 30 Maşynyň ululygy (L * W * H) (m) 2 * 1,3 * 1,1 2,5 * 1,6 ...

  • Üznüksiz örtük enjamlary

   Üznüksiz örtük enjamlary

   Ipleörelge Üznüksiz örtmek / örtmek prinsipi üznüksiz ekstruziýa bilen meňzeýär.Tangensial gurallar guralyny ulanyp, ekstruziýa tigir iki taýagy örtük / örtük kamerasyna sürýär.Temperatureokary temperaturada we basyşda material ýa-da metallurgiki baglanyşyk şertine ýetýär we kamera girýän ýa-da daşardan çykýan demir sim ýadrosyny gönüden-göni ýapmak üçin demir gorag gatlagyny emele getirýär ...

  • Iki gezek bükülýän maşyn

   Iki gezek bükülýän maşyn

   Jübüt öwrümli berkitme enjamy Takyk gözegçilik we aňsat işlemek üçin, goşa öwrümli berkitme maşynlarymyzda AC tehnologiýasy, PLC we inwertor dolandyryşy we HMI ulanylýar.Şol bir wagtyň özünde, dürli howpsuzlyk goragy enjamymyzyň ýokary öndürijilik bilen işlemegini kepillendirýär.1. Iki gezek bükülýän maşyn (Model: OPS-300D- OPS-800D) Programma: Kümüşden ýasalan simiň, gaplanan simiň, ena ...

  • Tweke öwrümli aýlawly maşyn

   Tweke öwrümli aýlawly maşyn

   Leeke öwrümli aýlawly maşyn Iki dürli görnüşli egriji maşyn öndürýäris: • Dia.500mm-den dia.1250mm çenli talonlar üçin kantilewer görnüşi.1250-den 2500 mm çenli 1.Kantilwer görnüşli ýeke öwrümli gysgyç maşyn Dürli tok simleri, CAT 5 / CAT 6 maglumat kabeli, aragatnaşyk kabeli we beýleki ýörite kabel öwrümleri üçin amatly....